• Reserves, conduccions i tractament d'aigua
  • Piscines: Disseny, construcció i manteniment
  • Bombes i complements
  • Grups de pressió
  • Jardineria i regs controlats
  • Impermeabilitzacions de cobertes, terrats i obres
  • Calefacció, climatització, tractament de l'aire, biomassa
  • Fontaneria domèstica i industrial